Privatlivs- og cookiepolitik

Din Familiejurist’ persondata- og cookiepolitik

Opdateret den 1. september 2023

 

Dataansvarlig (”vi”)

Din Familiejurist ApS, Center Boulevard 5, 2300 København S, cvr-nummer 40165509, (”vi”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler. Din Familiejurist ApS omfatter også Totalliv, Nordic Legal Group Sverige AB, og Family Legal Group S.L. Din Familiejurist er ultimativ ejer at ovenstående virksomheder.

Privatlivspolitikken regulerer, hvorledes Din Familiejurist ApS indsamler, opbevarer og anvender de oplysninger der er indsamlet eller afgivet i forbindelse med brug af hjemmesiden, modtagelse af tilbud, rådgivning samt køb af ydelse, produkt eller medlemskab.

Formålet med vores persondata- og cookiepolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Hvis du besøger vores sider, kommunikerer eller på anden vis interagerer med os på de sociale medier, såsom Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, Twitter eller LinkedIn eller andre platforme, opfordrer vi dig til at læse de specifikke Persondatapolitikker, som gælder for og kan tilgås på disse medier og platforme. Du skal være opmærksom på, at vi kan have et fælles dataansvar med udbyderen af det pågældende sociale medie.

Vi har tavshedspligt

Vi har tavshedspligt og behandler dine personoplysninger fortroligt. Tavshedspligten gælder også internt mellem vores medarbejdere. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre du har givet samtykke, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen.

Hvilke informationer indsamler, behandler, opbevarer og videregiver vi samt hvordan?

Vi kan indsamle, behandle, opbevare og videregive forskellige typer personoplysninger om dig.

1) Identitets- og kontaktoplysninger inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

2) Følsomme personoplysninger inkluderer CPR-nummer/CVR-nummer, familieforhold og formueforhold.

3) Transaktionsdata inkluderer oplysninger om produkter du har købt hos os og oplysninger om betalinger til og fra dig.

4) Profiloplysninger inkluderer oplysninger om din købshistorik, dine interesser, præferencer og feedback samt dine aktiviteter på vores hjemmeside og sociale medieplatforme. Profiloplysninger kan også inkludere oplysninger du indtaster eller uploader på din medlemsprofil, f.eks., juridiske dokumenter.

5) Tekniske data inkluderer information om hvordan du bruger og interagerer med vores hjemmeside og sociale medieplatforme.

6) Marketing- og kommunikationsdata inkluderer dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra os og vores Samarbejdspartnere samt dine foretrukne kommunikationsmidler.

I de fleste tilfælde modtager vi oplysninger fra dig selv, når du deltager i vores foredrag, når du besøger vores hjemmeside eller interagerer med os på sociale medier, køber vores produkter, opretter dig som medlem, anmoder om at modtage marketing fra os eller på anden vis kommunikerer med os.

Når du bruger vores hjemmeside og platforme, kan vi automatisk indsamle Teknisk data og Brugsdata. Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Vi kan også modtage Teknisk data om dig, hvis du besøger andre hjemmesider eller sociale medier, der benytter vores cookies. Vi bruger kun cookies – ud over teknisk nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan få yderligere information i vores cookiepolitik, længere nede på denne side. 

 

Måden, vi behandler personoplysninger på, afhænger af formålet med behandlingen.

I del I kan du læse om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når vi

 1. Holder foredrag, yder rådgivning, udarbejder tilbud, juridiske dokumenter og medlemsaftaler
 2. Laver profilering, statistik og analyser
 3. Markedsfører produkter overfor dig
 4. Bruger cookies, er på sociale medier og du besøger vores og andres hjemmesider
 5. Kommunikerer med dig i andre sammenhænge

I del II kan du læse om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, når vi

 1. Kommunikerer via mail
 2. Behandler dine oplysninger digitalt
 3. Oplever brud på persondatasikkerheden
 4. Videregiver persondata til andre
 5. Overfører oplysninger til tredjelande

I del III kan du læse om dine persondatarettigheder

 1. Trække samtykke tilbage
 2. Andre persondatarettigheder

I del IV kan du læse om, hvordan du kan kontakte os og klage

 1. Sådan behandler vi personoplysninger om dig, når vi
 2. Holder foredrag, yder rådgivning, udarbejder tilbud, juridiske dokumenter og administrerer medlemsaftaler

Når vi udarbejder et tilbud, yder rådgivning, eller indgår en aftale om udarbejdelse af juridiske dokumenter, behandler vi oplysninger om den/de, som dokumenterne omhandler, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse af en kontrakt), samt om andre personer, der er omfattet af eller på anden vis tilknyttet de juridiske dokumenter, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Hvis vi får dit cpr-nummer i forbindelse med udarbejdelse af tilbud eller særlige kategorier af oplysninger, indhenter vi dit samtykke, se databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. 6, stk. 1, litra a. Når du bliver kunde hos os, kan vi behandle dit cpr-nummer uden samtykke, se databeskyttelsesloven § 11 stk. 2 nr. 1 og 2.

Når vi behandler sager på private-, og erhvervskunder, registrerer vi kun personoplysninger, der er nødvendige for at behandle sagen og levere ydelsen, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav), og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

I konkrete tilfælde kan der være sager, hvor vi behandler følsomme oplysninger. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, eller §8, stk. 5, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Som juridisk virksomhed er vi i henhold til hvidvaskloven pålagt at overholde en række forpligtelse i forbindelse med vores levering af juridisk rådgivning. I den forbindelse kan vi være pålagt at behandle en række personoplysninger om dig, herunder oplysninger om dit navn, CPR-nummer, CVR-nummer m.fl. De personoplysninger, som vi behandler for at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, behandles alene med dette formål. Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelseslovens §6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra C, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. hvidvaskloven.

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

– Potentielle kunder

– Kunder

– Begunstigede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og anden familie)

– Repræsentanter/kontaktpersoner

– Ejer/bruger af et medlemskab

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler

Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, som er nødvendige for at indgå, administrere og opfylde levering af ydelsen og medlemsaftalen samt for at styre vores forretning. De oplysninger, som vi behandler under tilbud og udarbejdelse af ydelse, afhænger af den konkrete type ydelse.

Kategorier af personoplysninger kan være:

– Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)

– Fødselsdato og evt. cpr-nummer for at kunne identificere dig samt levere ydelsen

– Familie-, og formueforhold

– Betalingsoplysninger

– Tilknytning til vores samarbejdspartnere og evt. Totalliv eller ViewAll medlemskab, hvis du køber en ydelse af disse.

– Vores vurdering af dit kundeforhold og din lønsomhed

– Dit cookie-ID, enhedstype/-ID (herunder oplysninger der sendes automatisk fra dit udstyr i form af sprogindstilling, IP-adresse og demografiske data) og din adfærd på vores og samarbejdspartneres hjemmesider

Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun de fornødne personoplysninger, når det er nødvendigt, fx for at vi og vores samarbejdspartnere kan levere en ydelse, eller hvis vi er retligt forpligtede til det.

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

– Potentielle kunder

– Kunder og medlemmer

– Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse)

– dk (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse på virksomheder)

– Forsikringsselskaber

– Samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabat og fordele

– Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af dit medlemskab, fx pensionsformidlere, forsikringsformidlere, eller hvor vores samarbejde og/eller dit medlemskab eller kundeforhold berettiger dig til særlige fordele (fx rabatter eller ret til at tegne abonnement hos Totalliv eller ViewAll)

– Pensionsselskaber

– Repræsentanter og kontaktpersoner, herunder advokater

– Forsikringsmæglere og pensionsmæglere

– Offentlige myndigheder, herunder Tinglysning

Vi kan videregive dine oplysninger, når denne videregivelse er berettiget efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3.

I visse tilfælde udveksler vi oplysninger med samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabat og fordele. Vi indhenter dit samtykke til dette.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer som udgangspunkt kun personoplysninger, modtaget i forbindelse med levering af en ydelse, og ved et aktivt medlemskab.

Personoplysninger, som vi har indsamlet efter hvidvaskloven og bogføringsloven, opbevarer vi i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter vi sletter dem.

Se særligt om opbevaring af oplysninger til brug for profilering, statistik og analyser m.v. under afsnit B.

Administrerer manglende betaling

Misligholder du dine betalingsforpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kan også registrere i vores egne systemer, at du har misligholdt dine betalinger eller har restancer overfor os. Dette sker efter en konkret vurdering for at sikre vores lønsomhed, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

 

 1. Laver profilering, statistik og analyser

Laver profilering, statistik og analyser

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende denne.

Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din stilling og husstand, nuværende og tidligere køb af ydelser, tilbud, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, virksomhed, alder, dit kundeforhold, din tilknytning til vores samarbejdspartnere, offentligt tilgængelige data (fx ejendomsdata, telefonnummer og virksomhedsdata) samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i, fx gennemsnitlig indkomst, formue, alder, livsfase, boligtype.

Vi anvender profilering, bl.a. når vi:

– Giver dig produktanbefalinger, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse og opfyldelse af kontrakt).

– Laver markedsføring og målrettet kommunikation, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Vi anvender også dine oplysninger til statistik, analyser og prædiktive modeller, herunder profilering, med henblik på at forbedre vores produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger og styre vores forretning, herunder:

– Statistik, analyser og prædiktive modeller til brug for risikostyring og ydelsesformidling, fx udarbejdelse af prissætning og fornyelsespriser, produktanbefalinger, og overvågning af lønsomhed, samt generelle pris- og vilkårsændringer, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)

– Statistikker, analyser og prædiktive modeller til styring af vores forretning, herunder fokus på lønsomhed, vækst, effektivitet, salg og mersalg, service og behandling, tilgang og afgang af kunder og medlemskaber, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)

– Andre statistikker, analyser og prædiktive modeller for at optimere vores forretning, fx indsatser til markedsføringstiltag og målretning af kommunikation, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)

 

 1. Markedsfører produkter og services overfor dig

Når vi markedsfører produkter og services kan vi anvende dine personoplysninger til at målrette markedsføringen. Ved ringe- og mailkampaner beror vi vores behandling på vores legitime interesse i at give dig relevant markedsføring, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), og ved banner- og annoncemarkedsføring på vores egen og vores samarbejdspartneres hjemmeside (f.eks. nyhedsmedier og sociale medier) indhenter vi dit samtykke, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Inden vi markedsfører vores ydelser over for dig via telefonopkald, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er tilmeldt Robinsonlisten.

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler:

– Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)

– CPR-nummer og eventuelt CVR-nummer

– Familie-, og formueforhold

– Medlemsoplysninger om dig eller din virksomhed (fx hvilke produkter du har)

– Vores vurdering af dit kundeforhold og din lønsomhed

– Dit cookie-ID, enhedstype/-ID (herunder oplysninger der sendes automatisk fra dit udstyr i form af sprogindstilling, IP-adresse og demografiske data) og din adfærd på vores og samarbejdspartneres hjemmesider

Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere:

– Kunde og/eller Medlem

– Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse)

– Samarbejdspartnere, herunder foreninger, som tilbyder lignende ydelser

– Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af dit medlemskab, fx pensions-, og forsikringsformidlere, eller hvor vores samarbejde og/eller dit medlemskab eller kundeforhold berettiger dig til særlige fordele hos os

– Pensionsselskaber

Videregivelse

Vi kan videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere, når denne videregivelse er berettiget efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, samt databeskyttelseslovens § 13, stk. 1-2.

Vi kan videregive dine personoplysninger, som vi har indsamlet fra offentlige tilgængelige registre, herunder telefonbogen, DAR, BBR og CVR- registret, til vores samarbejdspartnere med henblik på markedsføringsaktiviteter, se databeskyttelseslovens § 13, stk. 2 og stk. 4, jf. og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f (legitime interesser). Forinden videregivelsen frasorterer vi nogle af oplysningerne på baggrund af udvalgte kommercielle kriterier, så det ikke kan udledes, om du er kunde hos Din Familiejurist. Vi sletter oplysningerne, som vi har modtaget fra de offentlige registre, umiddelbart efter videregivelsen til vores samarbejdspartner, medmindre du er kunde hos os i forvejen.

Vi kan også videregive dine personoplysninger (navn, telefon, adresse og e-mail), som vi har indsamlet fra offentlige tilgængelige registre, som led i et tilbud til dig, i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve, eller som vi har i vores kundesystemer. Formålet er at kunne målrette markedsføring af vores produkter og services på annonceplatforme fx på nyhedsmedier og sociale medier. Vores behandlingsgrundlag for at videregive dine personoplysninger er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Som kunde hos os, kan du endvidere være berettiget til særlige rabatter og fordele hos vores samarbejdspartnere. Hvis du ønsker at høre mere om disse rabatter og fordele, vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi til dette formål må videregive dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere, som derefter vil kontakte dig. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, og videregive dine oplysninger er samtykke, se databeskyttelseslovens § 13, stk. 1.

I erhvervskundeforhold kan vi desuden videregive sædvanlige oplysninger om virksomhedens navn og evt. kontaktdata på medarbejdere (navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer) til vores samarbejdspartnere med henblik på deres markedsføring af egne produkter og services. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, og videregive dine oplysninger er samtykke, se databeskyttelseslovens § 13, stk. 1.

Vi videregiver ikke dine oplysninger fra de offentlige registre til vores samarbejdspartnere, hvis du er tilmeldt Robinsonlisten, har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller hvis du har hemmelig adresse og/eller telefonnummer.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi har et sagligt formål med opbevaringen, fx at kunne kontrollere om du har frabedt dig direkte markedsføring fra os.

Du kan altid gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring ved at kontakte os på 70 30 55 70.

 

 1. Bruger cookies, er på sociale medier og du besøger vores og andres hjemmesider

Når du besøger Din Familiejurist’ hjemmeside

Når du besøger Din Familiejurist’ hjemmesider (dinfamiliejurist.dk, totalliv.dk samt subdomæner og undersider hertil) indsamler vi oplysninger om, dit cookie-ID, enhedstype/-ID (herunder oplysninger der sendes automatisk fra dit udstyr i form af sprogindstilling, IP-adresse og demografiske data) hvilke hjemmesider og undersider hertil, du kikker på og hvornår. Det gør vi for at sikre den nødvendige funktion af hjemmesiden, skabe personaliseret indhold af hjemmesiden, lave statistik om brugen af hjemmesiden og målrette markedsføring til dig på vores hjemmeside, andre hjemmesider og sociale medier.

I cookiebanneret på vores hjemmeside giver du samtykke til, hvilke cookies, der må sættes på dit udstyr. Hvis du giver samtykke til, at der sættes cookies, giver du samtidig samtykke til den relaterede behandling af dine personoplysninger som indhentes via cookies. Vores behandlingsgrundlag for indsamling af oplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og videregivelse af dine personoplysninger til vores cookiesamarbejdspartnere er samtykke, se persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Når du besøger andre hjemmesider og sociale medier

Vi annoncerer på tredjeparters hjemmesider og sociale medier. Fra disse hjemmesider kan vi indsamle og modtage oplysninger i form af dit cookie-ID, oplysninger om hvilke af vores annoncer, du har kigget på og hvornår. Det gør vi for at kunne målrette vores markedsføring baseret på dine interesser (profilering), for at kunne måle effekten af vores markedsføring og forhindre, at du modtager samme annonce for mange gange. Vi er fælles dataansvarlig med vores samarbejdstredjeparter for indsamlingen og videregivelse af oplysninger til os. Vi er selvstændig dataansvarlig for vores egen brug af disse oplysninger. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle og behandle disse oplysninger om din adfærd på tredjeparters hjemmesider til brug for markedsføring er samtykke, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Tilbagekaldelse af samtykke til cookies

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til cookies øverst i vores persondata- og cookiepolitik, ved at klikke på “Cookieindstillinger”, som altid er synlig, i nedre højre hjørne. Du kan dog ikke fravælge cookies, som er nødvendige (”nødvendige cookies”) for hjemmesidens funktionalitet, og disse kræver ikke samtykke. Der sættes også en cookie for at huske dit valg af cookies.

Når du har tilbagekaldt dit samtykke til cookies, indsamler vi ikke længere information fra de cookies, som vi har sat på dit device, fx din computer, ligesom vi heller ikke sætter yderligere cookies. For at slette de cookies, der allerede er sat på dit device, skal du selv blokere og nulstille cookies i din browser.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du blokerer eller fravælger cookies, kan der være funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, som du foretager.

 

 1. Kommunikerer med dig i andre sammenhænge

Hvis du tilmelder dig et foredrag eller kontakter os med spørgsmål om fx juridiske ydelser, klager, eller hvis du er repræsentant eller kontaktperson for en af vores kunder, leverandører eller samarbejdspartnere behandler vi dine personoplysninger for at kunne give dig den rette hjælp, rådgivning eller service, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Tilfredshedsundersøgelser

Din Familiejurist gennemfører tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med foredrag, telefonisk kundekontakt, kvalitet af den leverede ydelse og brugeroplevelse generelt. Formålet med tilfredshedsundersøgelserne er at forbedre kvaliteten i vores levering af ydelsen og kundehåndtering samt forbedring af Din Familiejurist’ produkter og digitale løsninger.

I forbindelse med tilfredshedsundersøgelser på telefon eller online, behandles din besvarelse sammen med dit telefonnummer eller online- identifikator (IP-adresse og cookie). Vi bruger oplysningerne til kvalitetssikring, kundetilfredshedsoptimering, og træning af medarbejdere. Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at sikre tilfredse kunder og optimering af vores services og produkter, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Hvis du har tilmeldt dig et nyhedsbrev fra os, gemmer vi dine kontaktoplysninger til brug for dette, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Interviews, markedsundersøgelser og test

Hvis du deltager i interviews og markedsundersøgelser om og/eller test af nye koncepter og produktdesign og lignende til afdækning af juridisk behov og udvikling af nye services, produkter og markedsføringstiltag (fx relateret til testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og tryghedsskabende foranstaltninger m.fl.) indsamler, behandler og gemmer vi dine besvarelser og oplysninger til brug for udvikling af nye produkter og services eller optimering heraf. Vi kan også bruge det til optimering af kundetilfredsheden og træning af vores medarbejdere.

Til brug for disse formål kan vi dele dine besvarelser med samarbejdspartnere fx fageksperter som advokater og interesseforeninger, fagforeninger, pensionsselskaber, leverandører af ny teknologi, forskere mv.

Når vi behandler ikke-følsomme personoplysninger i interviews, markedsundersøgelser og test er vores behandlingsgrundlag vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse). Når vi behandler særlige kategorier af personoplysninger, er vores behandlingsgrundlag samtykke, se databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a (samtykke), Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, se nærmere afsnit III. O nedenfor.

 1. Sådan beskytter vi dine personoplysninger, når vi
 2. Kommunikerer via mail

Hvis vi sender dig mails indeholdende cpr-nummer eller sensitive personoplysninger, krypterer vi mailen til dig.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, når du har modtaget mailen i din mailserver, eller når du sender mails til os, da det vil afhænge af din udbyder. Vi kan modtage mails med transportkryptering (TLS), hvis din udbyder understøtter dette.

Det er vigtigt, at du generelt vælger en troværdig og sikker udbyder, som understøtter modtagelse af mail via TLS som standard. Du bør også sikre din konto med et stærkt kodeord og 2-faktorlogin.

 

 1. Optager telefonsamtaler med dig

Vi kan optage vores telefonsamtaler med dig til dokumentationsformål på baggrund af Din familiejurists legitime interesse i at kunne dokumentere vores aftaler med dig og hvad der er blevet sagt i forbindelse med vores rådgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Vi kan også optage og transskribere telefonsamtaler med dig til brug for at forbedre kvaliteten af vores kundeservice og produkter på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Forbedring af kvaliteten af vores kundeservice og produkter inkluderer også uddannelse og feedback til medarbejdere samt opnåelse af indsigt i sproglige trends i vores samtaler med dig.

Vi kan ligeledes optage telefonsamtaler med dig med henblik på dokumentation uden dit samtykke. Kravet til optagelse af samtalen uden dit samtykke, er at vi som virksomhed selv deltager i samtalen samt, at samtalens indhold ikke uden betydelige praktiske vanskeligheder kan dokumenteres på anden vis. Yderligere, vil vi som dataansvarlige iagttage vores oplysningspligt overfor dig samt dine rettigheder i den forbindelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt lydoptagelserne i 1 år til dokumentationsformål og i 6 måneder, når formålet er til forbedring af kvaliteten af vores kundeservice og produkter hos Din Familiejurist, hvorefter de slettes. De transskriberede optagelser slettes som udgangspunkt efter 3 år.

Såfremt din samtale inden for 1 år indgår i en konkret klagesag, tvist eller anden form for sagsbehandling, herunder udlevering til indsigt eller begrænsning, kan optagelsen opbevares så længe det er nødvendigt for at løse den pågældende sag og gemme dokumentationen i henhold til forældelseslovens regler.

 

 1. Behandler oplysninger digitalt

Når du tilmelder dig eller deltager i et foredrag, udfylder en kontaktformular, køber et produkt eller indhenter et tilbud, registrerer vi de oplysninger, som du giver os. Vi gemmer oplysningerne, så længe de er nødvendige i overensstemmelse med vores almindelige retningslinjer for opbevaring.

På Min Side – dit personlige selvbetjeningsunivers – kan du finde de juridiske dokumenter du har uploadet på platformen.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at hvis du skriver til os via de sociale medier, som fx Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, Twitter og LinkedIn, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer til os på 70 30 55 70.

Se mere om vores brug af cookies under afsnit D ovenfor.

 

 1. Oplever brud på persondatasikkerheden

Vi er ansvarlige for at anmelde databrud til Datatilsynet, som sker hos os og vores databehandlere. Vores databehandlere arbejder under vores instruks og er underlagt vores krav vedr. organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Hvis vi oplever et brud på persondatasikkerheden, er vi efter persondatalovgivningen som udgangspunkt forpligtet til at anmelde bruddet til Datatilsynet indenfor 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med dette.

Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder, er vi også forpligtede til at informere dig direkte. Det vil vi gøre via telefon, mail, sms, på vores hjemmeside eller via pressen, afhængigt af de kontaktoplysninger som vi har på de berørte i situationen og alvoren af databruddet.

Skulle du opleve fejlagtigt at modtage et brev eller en mail stilet til en af vores kunder, kan du anmelde det per mail til datapolitik@dinfamiliejurist.dk.

 

 1. Videregiver persondata til andre

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke hertil, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i persondatalovgivningen.

Vi videregiver personoplysninger, når det er nødvendigt for fx at opfylde og administrere dit abonnement, behandle din sag, give dig markedsføring eller hvis du ønsker at anvende dit tilhørsforhold hos en samarbejdspartner til at tegne yderligere aftaler.

Vores samarbejdspartnere kan agere som vores forlængede arm og arbejde under vores instruks, og hvor dine data alene bruges til at varetage vores formål (databehandlere), eller de kan agere som selvstændige dataansvarlige lige som os. Der kan også være et fælles dataansvar, hvilket betyder, at vi og vores samarbejdspartnere i fællesskab fastlægger formål og hjælpemidler til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi bruger databehandlere til bl.a. udvikling, hosting, support og drift.

Når vi indgår en aftale med databehandlere om at behandle dine personoplysninger på vores vegne, lægger vi vægt på, at databehandleren er i stand til at behandle dine personoplysninger på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi udfører derfor en risikovurdering af vores databehandler, inden vi indgår en aftale og overlader dine personoplysninger til dem.

Hvis du har spørgsmål til de registreredes rettigheder (ex. din ret til indsigt, berigtigelse, sletning mv.). I tilfælde, hvor vi er fælles dataansvarlige, kan du altid rette henvendelse til os for vejledning.

Når vores samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, vil de skulle håndtere dine eventuelle ønsker om at udnytte dine persondatarettigheder (ret til indsigt, berigtigelse, sletning mv). Du kan finde mere herom i cookieoversigten på vores hjemmeside.

 

 1. Overfører oplysninger til tredjelande

Vi anvender databehandlere og underdatabehandlere udenfor EU/EØS i forbindelse med IT-teknisk udvikling, hosting samt support og drift. Derudover kan der forekomme konkrete enkelttilfælde, hvor vi overfører oplysninger til lande udenfor EU/EØS, fx når vi behandler din sag.

Når vi bruger databehandlere udenfor EU/EØS, anvender vi Kommissionens standardkontrakter eller et andet lovligt overførselsgrundlag, se databeskyttelsesforordningen art. 45-49, ligesom vi er forpligtet til at sikre, at der er de fornødne organisatoriske og tekniske foranstaltninger til stede til at sikre beskyttelsen af de persondata, der overlades til vores databehandlere i tredjelande.

III. Dine persondatarettigheder

 1. Trække samtykke tilbage

Når du giver os dit samtykke, kan det ske mundtligt og/eller skriftligt samt digitalt.

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som behandlingsgrundlag. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning gælder endvidere kun de oplysninger, vi har behandlet på grundlag af samtykket men ikke oplysninger, som vi behandler på et andet juridisk grundlag fx databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt).

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at ringe til os på 70 30 55 70 eller rette henvendelse til den afdeling hos os, der har indhentet dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke til cookies og den relaterede behandling af dine persondata se afsnit I. F ovenfor.

 

 1. Andre persondatarettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning finder sted.

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til, at vi fremover kun behandler oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til indsigelse. Det betyder, at du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Det vil være tilfældet, hvis

– vi optager en telefonsamtale med dig til brug for dokumentation,

– vi behandler dine oplysninger i et juridisk dokument eller i en sag uden, at du har indgået en aftale om levering af ydelse eller medlemskab med os, eller uden at det er nødvendigt i forbindelse med f.eks., begunstigelse eller registrering som pårørende til et medlem,

– vi bruger dine oplysninger til statistikker, analyser og prædiktive modeller for at forbedre vores forretningsmodel uden at vi har en retlig forpligtelse til dette eller uden, at det sker til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser,

– vi bruger dine oplysninger til at målrette vores kommunikation, eller

– vi logger dine oplysninger til brug for sikkerheden i vores systemer.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling herunder profilering af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format må modtage de per- sonoplysninger, som du selv har givet os, og få dem overført til en anden juridisk rådgiver.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet eller afvist din anmodning om brug af en af dine persondatarettigheder i 5 år.

 

 1. Brug af data

Når du accepterer vores betingelser, afgives der en accept til, at Din Familiejurist fremover må kontakte mig via e-mail, telefon, SMS, MMS, og brev med rådgivning, nyheder og tilbud om juridiske dokumenter samt, at mine kontaktoplysninger registreres. Oplysningerne må gennem i 12 måneder eller så længe der består et aktivt medlemskab.

Du kan altid tilbagetrække samtykke til kontakt fra Din Familiejurist på datapolitik@dinfamiliejurist.dk eller på telefon 70 30 55 70.

 1. Sådan kan du kontakte os eller klage

Din Familiejurist
Center Boulevard 5
2300 København S

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du ønsker at udnytte dine persondatarettigheder, kan du altid kontakte os på datapolitik@dinfamiliejurist.dk eller ringe på vores hovednummer 70 30 55 70, hvor du bliver viderestillet til den afdeling, som dit spørgsmål berører.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til datapolitik@dinfamiliejurist.dk.

Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på datapolitik@dinfamiliejurist.dk

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalovgivningen overholdes i Danmark. Du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (www.datatilsynet.dk).

Vi håber, at du retter henvendelse til os først, så vi kan hjælpe dig, vurdere din klage og opklare og rette op på eventuelle misforståelser.

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen af hjemmesiden Hvis du klikker på knappen ’Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ’Afvis,’ sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg.  Læs mere om cookies her