DØDSBOBEHANDLING

Få en risikovurdering på under 1 min

Dødsbobehandling

På det indledende møde gennemgås kort afdødes eventuelle testamente, formue i form af aktiver og passiver, og øvrige relevante forhold i forbindelse med boets behandling.    


1. Udarbejdelse af åbningsbalance
2. Indrykning af proklama i Statstidende  
3. Indhentelse af vurdering af boets ejendele  
4. Rådgivning om arvens fordeling  
5. Udlæg af arven til arvingerne  
6. Rådgivning om evt. salg af ejendomme  
7. Rådgivning om evt. salg af aktier og andre aktiver  
8. Rådgivning om boets skatteforhold  
9. Rådgivning om boafgift  
psigelse af diverse aftaler  
12. Udarbejdelse af boopgørelse og boselvangivelse

PRIVAT SKIFTE- DØDSBO 

Såfremt der er enighed i blandt arvingerne om boets behandling og boet er solvent, så kan boet skiftes som et privat skifte. Efter et dødsfald kan et dødsbo skiftes som et privat skifte, eller man kan vælge at sidde i uskiftet bo i boet efter førstafdøde.   Såfremt den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo og senere ønsker at gifte sig, så skal boet efter førstafdøde skiftes.   På trods af at længstlevende har valgt at sidde i uskiftet bo kan Boet efter førstafdøde skiftes, såfremt længstlevende – af forskellige årsager – ønsker at skifte boet efter førstafdøde. Et privat skifte skal som udgangspunkt være afsluttet senest med 1 års dagen som skæringsdag efter afdøde afgik ved døden.   Privat skifte af et dødsbo er derfor den mest hyppige form for skifte af et dødsbo. 

KONTAKTPERSON - SKIFTEFULDMAGT - DØDSBO 

Betingelsen for at boet kan udleveres til privat skifte er at mindst en af arvingerne er myndig og solvent. Der skal afgives en solvenserklæring over for Skifteretten af arvingen og udpeges en kontaktperson. Kontaktpersonen får boet udleveret til privat skifte, hvorefter Skifteretten kan udstede en skifteretsattest om privat skifte.   De øvrige arvinger i boet kan give kontaktpersonen skiftefuldmagt til at bestyre boet på deres vegne.   Arvingerne kan også vælge at give en skiftefuldmagt til DinFamilieJurist ApS. Vi kan på deres vegne varetager alle de opgaver, der er i forbindelse med behandlingen af det private skifte.

SKIFTERETSATTEST

Når man afgår ved døden udsteder Skifteretten en Skifteretsattest.   Skifteretsattesten udstedes til afdødes ægtefælle, barn eller søskende. Det er oftest til den nærmeste/ældste arving i boet efter afdøde.    Såfremt afdøde og længstlevende er ejere af en bolig sammen, så skal skifteretsattesten tinglyses. Skifteretsattesten tinglyses som adkomst for længstlevende.   DinFamiliejurist ApS sørger for at skifteretsattesten tinglyses. Prisen for denne ydelse fremgår under fanen priser

ÅBNINGSSTATUS -DØDSBO

Ved et privat skifte er der krav om at der afleveres en åbningsstatus senest 6 måneder efter dødsdagen (dog senest 2 måneder efter, at Skifteretten udleverer boet).   For at få en oversigt over boets formue skal samtlige aktiver (f.eks.: fast ejendom, bil, campingvogn, båd, værdipapirer, kontanter og bankkonti) og passiver (f.eks.: gæld i fast ejendom samt alt anden gæld) opgøres i åbnngsstatusen. En åbningsstatus giver en foreløbig opgørelse over boets økonomiske status.    Åbningsstatussen skal sendes til Skifteretten og til Skat. Som regel sender Skifteretten et eksemplar af åbningsstatussen til Skat.   Skat vurderer boets forhold og tager stilling hvorvidt boets ansættelser kan accepteres. Såfremt SKAT vurderer der er behov for yderligere oplysninger eller en uddybning, beder SKAT om dette. Såfremt SKAT har modtaget samtlige oplysninger vurderer SKAT om boet er skattepligtigt eller ej. Afhængigt af boets størrelse skal der muligvis betales dødsboskat.

BOOPGØRELSE -DØDSBO

Når boet skal gøres endeligt op, skal der udarbejdes en boopgørelse med opgørelse af alle boets aktiver og passiver, som sendes til Skifteretten og til Skat for godkendelse. Den sidste og endelige opgørelse i boet er således boopgørelsen.   Ved et privat skifte skal bobehandlingen være afsluttet og boopgørelsen skal være indsendt til Skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet og med 1 års dagen som den seneste opgørelsesdag. Såfremt boet ikke lukkes med 1 års dagen som skæringsdag, så skal boet oftest overgå til et bobestyrerbo. Herefter har boet yderligere 1 år til at blive færdigbehandlet. I særlige tilfælde vil Skifteretten kunne acceptere, at der udarbejdes en tillægsboopgørelse, såfremt det kun er småting i forbindelse med f.eks. salget af en ejendom i boet, der skal ordnes.   Såfremt boopgørelsen godkendes af Skifteretten og Skat, skal der betales boafgift. Boafgiften for nært beslægtede er 15%. Hvis du ikke er afdødes nærmeste familie, skal dødsboet betale en tillægsafgift på 25 pct. udover de 15% af din del af arven. Afgiften vil blive opkrævet af skifteretten. Bundfradraget i 2021 er X kr., som nedbringer boafgiften.    Arven kan herefter udbetales til arvingerne. 

Brug for rådgivning?

    Udfyld kontaktformularen og bliv ringet op